// Blogbericht vrijwilligerswerk bedrijfswereld voorkomt radicalisering jongeren (NL)

Vrijwilligerswerk bedrijfswereld voorkomt radicalisering jongeren

 

Jongerenwerkloosheid in Europa bron van radicalisme

 

Op het einde van 2014 zaten in de hele Europese Unie 5,6 miljoen jongeren zonder werk. Binnen deze groep werklozen steeg daarenboven de nood aan religieuze zingeving zodanig dat ze soms in radicale milieus terechtkwamen om toch maar een doel te vinden in hun leven. Verbazingwekkend genoeg zijn er wel genoeg jobs voor hen te vinden, want 27% van de werknemers in Europa vindt nauwelijks kandidaten met de noodzakelijke vaardigheden om 'entry level' jobs in te vullen. Deze ogenschijnlijke paradox doet nogal de wenkbrauwen fronsen en het doet ook vooral vragen rijzen over de manier waarop jonge werklozen tegenwoordig begeleid worden. Om de toekomst van deze jongeren veilig te stellen zet IBM zich dan ook in door hen op de schoolbanken en uit radicale kringen te houden.

 

De [Y] Factor Conference

 

Om aandacht te krijgen voor deze problematiek van werkloosheid en radicalisering bij jongeren werd op 22 juni de tweede [Y] Factor Conference georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's. Tijdens de [Y] Factor worden onderwerpen en problemen rond jongeren besproken in een interactief debat tussen lokale politici, jongeren, de private sector en vertegenwoordigers van de Europese regio's. Dit jaar draaide de conferentie rond de vraag hoe radicalisatie kan voorkomen en gecounterd worden met lokale, innovatieve en technologische oplossingen. Als vertegenwoordigster van IBM Benelux werd Katrien Hoogewijs gevraagd om te spreken over de inspanningen van IBM met betrekking tot vrijwilligersprogramma's met jonge werklozen en migranten.

 

Vrijwilligerswerk binnen IBM

 

De meeste vrijwilligerprogramma's waar IBM medewerkers aan meewerken draaien rond jongeren. Volgens Katrien Hoogewijs wil IBM Benelux met deze initiatieven “kansen blijven geven aan kansarme mensen en vooral jongeren bijstaan door hun interesse op te wekken voor ICT om hen zo op het goede pad te houden”. “Preventie is immers beter dan reactie tegen radicalisme. Door onder andere ICT-lessen aan te bieden hopen we de kloof tussen onderwijs en industrie te dichten om de jongeren zo aan een goede job te helpen.” Deze programma's zorgen er vooral voor dat immigranten en werklozen geactiveerd worden door hen verschillende activiteiten aan te bieden. Het past binnen de maatschappelijke filosofie van IBM om op basis van een sterke betrokkenheid van werknemers in gestructureerde programma's een aantal dringende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Hierbij worden de zakelijke kennis en technologische vaardigheden ter beschikking gesteld aan liefdadigheidsprojecten, non-profit organisaties en onderwijsinstellingen. Belangrijke initiatieven van IBM zijn onder andere de 'On Demand Community', 'Impact Grants' en de P-Tech-scholen.

 

IBM On Demand Community

 

“Alle vrijwilligersprojecten van IBM werknemers worden gegroepeerd in de On Demand Community”, verklaart Katrien. “Op dit platform kunnen alle medewerkers van IBM een eigen goed doel naar voor schuiven en er activiteiten voor organiseren. Hiervoor kunnen collega's zich dan inschrijven en zelf een handje toesteken.” De samenwerking met het Antwerps integratiecentrum De8 is een belangrijk voorbeeld van de sociale inspanningen van werknemers van IBM: De8 werkt aan de culturele samenwerking binnen organisaties, diensten en de samenleving door het opzetten, organiseren of ondersteunen van projecten, interculturaliseringstrajecten en dienstverlening. Naast het bouwen van een digitale portal voor de Antwerpse vzw, organiseert IBM ook cursussen rond bijvoorbeeld presentatievaardigheden en interviewtechnieken. Voor migranten met hogere diploma's is dit de perfecte manier om zich voor te bereiden op de Belgische arbeidsmarkt. Een aantal jobzoekers worden ook persoonlijk gecoacht door IBM'ers in de zoektocht naar een geschikte baan.

 

Een tweede project op de On Demand Community waar Katrien aandacht voor wil vragen is opgezet voor het Brussels Onthaalbureau (BON). “BON onthaalt mensen van buitenlandse origine die een minimum verblijfstatuut hebben van 3 maanden. Nieuwkomers, maar ook mensen van vreemde origine die al langer in Brussel wonen, kunnen bij BON terecht voor een gratis inburgeringsprogramma.” Vier keer per jaar organiseren vrijwilligers van IBM voor deze inwijkelingen sessies over het gebruik van computers en het internet. Met deze lessen maken ze de immigranten wegwijs in onze digitale maatschappij, waardoor ze zich met deze computervaardigheden uiteindelijk beter kunnen integreren.

 

Waals voorbeeld

 

“De warme kant van IBM”

 

Katrien is overtuigd van de waarde van de On Demand Community: “Het is een uitstekende manier om employee engagement te verhogen en het vormt een soort tegengewicht voor het beeld van IBM als een onpersoonlijke multinational”. “Met deze projecten willen we de warme kant van IBM delen met de buitenwereld.” De motivatie van de vrijwilligers ligt voornamelijk in de voldoening die ze krijgen uit de verschillende ontmoetingen en ervaringen die ze binnen de bedrijfsmuren nooit zouden kunnen opdoen. Vanaf minimum 40 uur vrijwilligerswerk per jaar kunnen IBM'ers zich kandidaat stellen om een financiële premie – 450 tot 1800 euro – te krijgen van IBM voor hun eigen goed doel. In 2014 werden er na een grondige selectieprocedure 40 premies uitgereikt en voor dit jaar zullen het er hoogstwaarschijnlijk nog meer zijn. Om de werknemers van IBM warm te blijven maken voor deze sociale initiatieven worden de verhalen van de vrijwilligers regelmatig gedeeld via Link Me.

 

IBM Impact Grants

 

Naast het vrijwilligerwerk van werknemers binnen de On Demand Community spant IBM zich ook zelf in voor het goede doel. Dit doet het door pro bono consultancy en technische bijstand te doneren aan verschillende non-profits. “IBM steunt bijvoorbeeld Stichting tegen kanker/Fondation contre le cancer en de Pink Ribbon vzw met ICT bijstand en softwareoplossingen”, verklaart Katrien. “Het financiert hierbij alle onkosten die een dergelijke vernieuwing onmogelijk zouden maken voor vele vzw's.” Ook in educatie draagt IBM zijn steentje bij door de steun aan onder andere Teach for Belgium. Deze vereniging spant zich in voor leerlingen uit het secundair die uit moeilijke milieus komen en nood hebben aan aangepaste lessen en extra gemotiveerde leerkrachten. Ze zijn al actief in Brussel en Wallonië, maar willen nu ook uitbreiden naar Vlaanderen. Hier helpt IBM hen bij door een studie uit te voeren naar de haalbaarheid van hun project in deze regio.

 

P-Tech scholen

 

Een internationaal gevierd concept binnen het vrijwilligerswerk IBM zijn de P-Tech scholen in de Verenigde Staten. Deze scholen zijn vooral opgericht om kwetsbare en vaak ontspoorde jongeren een nieuwe kans op onderwijs te geven. Deze STEM-scholen (afkorting voor “Science, Technology, Engineering and Mathematics”) bevinden zich tussen het secundair en hoger onderwijs – de leerlingen zijn 14 tot 17 jaar –, en bieden naast ICT-vakken ook lessen in 'soft skills' aan, zoals communicatievaardigeheden en presentatietechnieken. Na vier of zes jaar kunnen deze leerlingen hier hun 'associate degree' halen, wat in een normale schoolomgeving waarschijnlijk niet zou gelukt zijn. Op 25 juni zijn de eerste zes studenten van dit programma in New York afgestudeerd. Na dit traject is het mogelijk om een beroepsstage te volgen bij IBM of aan de universiteit verder te studeren. Het succes van de IBM STEM-scholen is ook in Europa te voelen: 25.929 studenten kregen al technisch STEM-onderwijs, 10.238 werden al geschoold in 'soft skills' die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt en in 2014 werden meer liefst 1.184 stageplekken aangeboden in 10 verschillende landen.

 

Draag ook zelf een steentje bij!

 

Om zelf deel te nemen aan een vrijwilligersproject binnen IBM of om er zelf een op te starten, kan je terecht op de On Demand Community: https://w3-01.ibm.com/ibm/ondemandcommunity/home.wss. Als radicalisme bij jongeren teruggedrongen kan worden, dan is het wel door hen een goede toekomst aan te bieden via nuttige en interessante lessen en een uitdagende job die een doel geeft aan hun leven. Op deze wijze draagt IBM bij aan het voorkomen van radicalisering bij jonge, beïnvloedbare mensen zonder een toekomst. Andere projecten binnen het programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van IBM vind je terug op: http://www.ibm.com/ibm/be/nl/responsibility.html.